Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK LtdHyresvillkor

Allmänna Villkor Till Hyresavtal – Maskiner

 

1. Leverans av Hyresobjektet

1.1                 Hyrestagaren skal omhänderta Hyresobjektet hos Uthyraren, om annat inte skriftligen

överenskommits med Uthyraren, och själv ombesörja och bekosta transport av Hyresobjektet till Hyrestagaren.

2. Hyra

2.1                 Hyrestagaren skall erlägga den hyra som anges i detta avtal. Uthyraren äger rätt att begära att deposition erläggs.

2.2                 Vid Dröjsmål med erläggande av hyra är Uthyraren berättigad till dröjsmålsränta enligt lag. Härutöver äger Uthyraren rätt till ersättning för inkassokostnader enligt lag.

3. Äganderätt

3.1                 Hyresobjektet förblir Uthyrarens egendom under hela hyresperioden och Hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta hyresavtal någon äganderätt till Hyresobjektet. Hyrestagaren får därför inte hyra ut, pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig Hyresobjektet.

3.2                 Hyrestagaren får inte, utom efter Uthyrarens på förhand inhämtade skriftliga medgivande, överlåta eller på annat sätt förfoga över detta avtal.

3.3                 Det åligger Hyrestagaren att säkerställa att på Hyresobjektet eventuellt förekommande märkningar avseende äganderätt mm ej avlägsnas samt att – i händelse av exekutiva åtgärder (utmätning, konkurs eller motsvarande)- underrätta förrätta förrättningsman, eller eventuell konkursförvaltare, om Uthyrarens äganderätt.

 

4. Hyresobjektet skötsel och brukande

4.1                 Under hyresperioden skall Hyrestagaren väl vårda Hyresobjektet så att det inte försämrats utöver vad som är att anse som normal förslitning.

4.2                 Hyresobjektet får inte, utom efter Uthyrarens på förhand inhämtade skriftliga medgivande, brukas av annan än Hyrestagaren eller person som – om Hyrestagaren är en näringsidkare- är anställd hos Hyrestagaren eller – om Hyrestagaren är en privatperson – är medlem av Hyrestagarens familj. Hyrestagaren ansvarar för att dem som brukar Hyresobjektet besitter tillräckliga kunskaper härför. Hyrestagaren får heller inte använda Hyresobjektet i strid med från tid till annan erhållen dokumentation och annan användarhandling eller Uthyrarens instruktioner.

4.3                 Hyresobjektet får endast, utom efter Uthyrarens på förhand inhämtade skriftliga medgivande, används i Sverige. Rätten att disponera Hyresobjektet upphör för det fall Hyrestagaren utan tillstånd för ut, eller försöker att föra ut, Hyresobjektet ur Sverige varvid Uthyraren, eller myndighet, äger rätt att omgående omhänderta Hyresobjektet. Hyrestagaren skall bär samtliga kostnader som uppkommer för det fall Hyresobjektet förs ut, eller försöker föras ut, ur Sverige.

4.4                 Hyrestagaren får inte bruka Hyresobjektet för andra ändamål än som avtalats eller i övrigt är avsatt.

 

5. Ansvarar för fel

5.1                 Uppkommer fel eller brist avseende HYresobjektet på grund av Hyresobjektets kondition eller skick skall uthyraren utan kostnad för Hyrestagare, åtgärda felet eller bristen. Uthyrarens skyldighet enligt denna punkt omfattar inte fel eller brist som är utan betydelse för Hyrestagarens användning av Hyresobjektet.

5.2                 Uthyrarens ansvar enligt punkt 5.1 ovan omfattar inte fel som uppstått till följd av att Hyrestagaren handlat i strid med bestämmelserna under punkt 4 ovan, Inte heller omfattar Uthyrarens ansvar normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller anskaffning av förbrukningstillbehör.

5.3                 Hyrestagaren skall anmäla felet till Uthyraren inom skälig tid efter det att felet upptäcks vid äventyr att Uthyrarens ansvar bortfaller.

5.4                 Har Hyrestagaren anmält fel vilka visar sig vara av den art som Uthyraren sinte svarar för enligt detta avtal skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för utfört arbete eller i övrigt för Uthyrarens kostnad till följd av anmälan.

 

6. Skada på eller förlust av Hyresobjektet

6.1                 Hyrestagaren ansvarar för att Hyresobjektet inte skadas, förstörs, förloras eller är föremål för onormal förslitning under hyrestiden. Om Hyresobjektet skadas, förstörs eller förloras åligger det Hyrestagaren att genast underrätta Uthyraren härom.’

6.2                                  Vid skada som bedöms täckas av Uthyrarens försäkring skall Hyrestagaren bistå

Uthyraren med upprättande av skadeanmälan.

6.3                                  Vid stöld av eller skadegörelse på Hyresobjektet av annan än Hyrestagaren

6.4                                  Vid underlåtelse av Hyrestagaren i de fall som anges i punkterna 6.1, 6.2 och 6.3 ovan ansvarar Hyrestagaren för den skada, kostnad eller olägenhet som uppkommit till följd av underlåtelsen.

6.5                                  Hyrestagaren äger inte rätt till någon nedsättning av hyran eller övrig ersättning på grund av att Hyresobjektet skadas, förstörs eller förloras.

6.6                                  Vid skada på eller förlust av Hyresobjektet för vilken Hyrestagaren ansvarar skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för den skada Hyrestagaren lider till följd av skadan. Föreligger försäkringsfall skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för den självrisk som Uthyraren förpliktas betala.

 

 

7. Begränsning av skada

7.1                 Hyrestagaren och Uthyraren skall vidta åtgärder för att försöka begränsa sin skada i händelse av fel, skada, förlust eller motsvarande avseende Hyresobjektet. Vid underlåtenhet att söka begränsa sin skada får part bära den del av skadan/förlusten som kunnat undvikas.

 

8. Hyrestagarens nyttjanderätt och Uthyrarens tillträde till Hyresobjektet

8.1                 Uthyraren skall respektera Hyrestagarens nyttjanderätt till Hyresobjektet och skall under hyresperioden avhålla sig från sådana åtgärder och ingripanden som stör Hyrestagaren brukande av Hyresobjektet, såvida detta inte är påkallat av underhålls- eller säkerhetsskäl eller Hyrestagaren brott mot detta avtal. Uthyraren äger emellertid alltid tillträde till den där Hyresobjektet används eller förvaras för att inspektera Hyresobjektet.

8.2                 För fullgörandet av Uthyrarens skyldigheter enligt detta avtal äger Uthyraren rätt att vid vad tid byta ut eller ersätta Hyresobjektet med likvärdigt hyresobjektet.

 

9. Försäkringar

9.1                 Hyrestagaren ansvara för att hålla Hyresobjektet maskin-, stöld-, brand- och transportförsäkrat till sitt fulla värde om annat inte skriftligen överenskoms med Uthyraren.

 

10. Återlämnandet

10.1                Senast vid hyrestidens utgång skall Hyresobjektet återlämnas där det hämtades eller annan med Uthyraren överenskommer plats. Återlämnandet skall ske under Uthyrarens normala öppettider om annat inte särskilt överenskommits.

10.2                              Vid återlämnandet skall Hyresobjektet vara är rengjort och i samma skick som vid hyrestidens början med undantag för normal förslitning. För det fall Hyresobjektet inte är väl rengjort vid återlämnandet skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för dennes rengöringskostnad.

10.3                              Uthyraren och Hyrestagaren skall, om det är möjligt, genomföra en gemensam kontroll av Hyresobjektet vid återlämnandet.

10.4                              Om hyrestagaren inte återlämnar Hyresobjektet senast vid hyrestidens utgång är Uthyraren berättigad att vidta åtgärder för att säkerställa Hyresobjektet. Hyrestagaren skall ersätta Uthyrarens kostnader för sådana åtgärder samt betala hyran fram till återlämnande sker. Hyrestagaren förklara sig medveten om att det kan vara straffbart att bruka Hyresobjektet efter hyrestidens utgång.

 

11. Skada orsakad av Hyresobjektet

11.1                Hyrestagaren skall inte vara berättigad till någon form av ersättning för av Hyresobjektet orsakad skada på person, egendom eller förmögenhet. Hyrestagaren ansvarar själv för alla skador som Hyresobjektet kan vålla person, egendom eller förmögenhet, även vad avser tredje man, och Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös i anledning av eventuella krav i anledning av sådan skada.

                     

12. Hävning av avtalet

12.1                Uthyraren äger rätt att häva avtalet:

                      2.2.2 om Hyrestagaren inte erlägger betalning inom sex dagar efter förfallodagen,

                      2.2.3 om Hyresobjektet vansköts så att risk för onormal värdeminskning föreligger,

 2.2.4 Hyrestagaren inställer betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller ansöker om företagsrekonstruktion eller i övrigt är på obestånd, eller

 2.2.5 om Hyrestagaren i väsentlig mån bryter mot avtalet i övrigt.

 

12.3               Vid Uthyrarens hävning av avtalet skall Hyrestagaren omgående återlämna Hyresobjektet till uthyraren. För det fall detta inte sker gäller vad som stadgas i punkt

10.4 ovan. Vidare skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för den skada som avtalsbrottet inneburit.

 

13. Ansvarsbegränsingar

13.1                Uthyrare är inte ansvarig mot Hyrestagaren för identiska skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

13.2                Uthyrarens ansvar är under alla förhållanden, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan visas, begränsat till ett belopp motsvarande hyresbeloppet för hyresperioden.

 

14. Force majeure

14.1                Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse enligt detta avtal som underlåtenhet har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandlings naturkatastrof, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändra lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.

14.2                Part som önskar befrielse enligt punkt 14.1 ovan skall inte dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten härom.

 

15. Fullständig reglering

15.1                Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtagande och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.

 

16. Tvistlösning

16.1                Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med Norrköpings tingrätt som första instans.

 

17. Särskilda villkor vid två- eller treskiftsdrift

 

17.1                Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Reservation för prisändringar. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enkiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg.

17.2                Vid tvåskiftsdrift tillkommer 80 % och vid treskiftsdrift tillkommer ytterligare 60 % av hyreskostnaden. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.