Svenska - English - Chinese - Español - Deutsch - Française - IGS UK LtdArtipelag

Hos Artipelag utfördes betogslipning på sammanlagt 4 000 m. Efter mycket arbete så blev resultatet riktigt fint.